Meerwaarde van medezeggenschap

Een goed werkende school zonder medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. Ouders/verzorgers en (onderwijzend) personeel hebben een gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (MR). Ze dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school en zorgen voor extra draagvlak van ons beleid.


Een MR op school is verplicht. Alle verplichtingen en rechten zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap op de Scholen (WMS). Aanvullende hebben wij afspraken over de samenwerking verder vastgelegd in een statuut en reglement. Daarin staat dat de MR van WereldWijs moet bestaan uit vier leden:

  • 2 vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers (de oudergeleding) 
  • 2 vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel (de personeelsgeleding)

 

Bovenschools beleid

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband van scholen binnen de stichting OBODB (www.obodb.nl). Bovenschools beleid wordt vastgesteld door het stichtingsbestuur van OBODB. De medezeggenschap daarin is georganiseerd via een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). Binnen de GMR wordt WereldWijs vertegenwoordigd door een lid van onze school.